BYGGINVESTERINGAR OCH OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

Jurister på Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy advokatbyrån, kontoret i Gdynia, tillhandahåller fullständigt stöd under processen av förberedning och genomförande av bygginvesteringar, från att erhålla rätt att använda fastigheten för byggändamål, genom genomförande av byggarbetena, fram till att erhålla rätt till användning av objekt.

Våra jurister försäkrar avtals- och administrativ säkerhet för både investerare och entreprenörer av byggarbeten genom att rådgiva i synnerhet inom förberedelse och ändringar i avtal om byggarbeten både ifall allmän leverantör och underleverantör.  Vi representerar kunder i domstolsförfaranden anknutna till genomförande av ovannämnda avtal och genomför indrivningar av fordringar.

Vi erbjuder även stöd vid processen av tilldelning och erhållande av offentliga upphandlingar.

Juridisk stöd till Beställare omfattar i synnerhet: förberedelse av procedurer till tilldelning av offentliga upphandlingar som är anpassade till Kundens behov, rådgivning vid val av ett lämpligt förfarande och övriga frågor anknutna till detta ämne, fullständig juridisk hjälp under genomförande av förfarande för offentlig upphandling och genomförande av avtal som ingicks som anbudsförfarande inklusive de som baseras på FIDIC. Vi erbjuder hjälp i effektiv genomförande av förfarande för offentliga upphandlingar, vid fall av investeringar som medfinansieras av EU och hjälp i kontroll- och applikationsförfarande samt ombud för Beställare inför Krajowa Izba Odwolawcza i Warszawa (Nationella Överklagandenämnden, Polen) och allmänna domstolar.

Inom ramar av juridiskt stöd för Entreprenör vidtar vi alla åtgärder som har för avsikt en effektiv inlämning av anbud och erhållande av offentliga avtal av våra Kunder.  Våra jurister genomför en analys av anbudsdokumentation baserande på mångårig erfarenhet, och vidtar alla nödvändiga åtgärder som möjliggör till våra Kunder ett effektivt deltagande i anbudsförfarandena.  Dessutom representerar våra jurister Kunder inför Krajowa Izba Odwolawcza (Nationella Överklagandenämnden, Polen) och allmän domstol i tvister som kan hända under anbudsförfarandena och på skede av genomförande av underskrivna avtal.