RÄTTEGÅNGAR OCH SKILJEDOMSFÖRFARANDEN

Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy advokatbyrån – kontoret i Gdynia har en stor erfarenhet inom rättegångar och skiljedomsförfaranden inom alla juridiska områden och typer av förfaranden.  Vi representerar företagare vid förfaranden inför offentliga myndigheter. Vi hanterar rättegångar från förundersökning före rättegången, via medling, förhandling, rättegång på alla instans, inklusive inför Högsta domstolen, till indrivning av fordringar.

Vårt främsta mål är att skydda våra Kunders intressen på ett sådant sätt som möjliggör oss att sänka antalet rättegångar genom att införa i daglig verksamhet rättsmekanismer som minskar förekommande av tvister, eller möjliggör tvistlösning utanför domstol eller i godo.

Vi är medvetna om att rättegång kan innebära  för företagare inlåsning av kapitalet under obestämd, vanligtvis mångårig period, behov att ta på sig betydande kostnader av själva förfarande, men även osäker resultat av verkställighetsförfarande.  Därför  först och främst fokuserar vi på att föreslå Er sådana lösningar som låter undvika alla ovannämnda konsekvenser, men ifall rättegång blir en nödvändighet föreslår vi lösningar som gynnar en snabb lösning och säkring av gäldenärens tillgångar för effektiv verkställighet.

Vi åtar sig även förebyggande handlingar riktade mot att skydda kundens intressen mot eventuell borttagning av tillgångar av opålitlig kontrahent, eller mot deras användning av otillbörliga affärsmetoder som har för avsikt att hindra effektiv prövning som tillkommer Kunden.